เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ติดตั้ง ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Service
Traffic Monitoring_Center
Speed Test SP2
Speed Test NEdNet(local)